Gdje radimo

Where-we-work
U cijelom svijetu, na mnogo načina

Osoblje UNHCR-a djeluje u oko 125 zemalja svijeta, od velikih gradova do udaljenih, nepristupačnih lokacija gdje izravno na terenu pomaže najugroženijim žrtvama raseljenosti. Uredi ove Agencije nalaze se u zemljama donatora širom svijeta i na lokacijama gdje izbjeglice pristižu, ostvarujući usku suradnju s vlastima kako bi se osiguralo poštivanje Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951.

U Republici Hrvatskoj Predstavništvo UNHCR-a ima sjedište u Zagrebu, a dva područna ureda nalaze se u Sisku i Kninu. Odgovornost ureda u Sisku proteže se na istočnu i zapadnu Slavoniju, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, dok ured u Kninu podupire korisnike u Ličko-senjskoj županiji i čitavoj Dalmaciji. Osobe o kojima skrbi UNHCR u ostatku zemlje podržava Centralni ured u Zagrebu.

Djelatnici UNHCR-a skrbe i o osobama u prihvatnim centrima u Kutini, Zagrebu te u Prihvatnom centru za strance Ježevo. Na područjima koja nastanjuju romske zajednice i područjima koja su utvrđena kao prijelazi tražitelja azila, osoblje UNHCR-a podržava svoje provedbene partnere u pružanju pomoći njihovom korisnicima.

U Hrvatskoj UNHCR djeluje na razne načine. Neke od ključnih aktivnosti UNHCR-a u Hrvatskoj uključuju redovitu posjetu i praćenje kvalitete povratka, podršku i provođenje aktivnosti u suradnji s civilnim društvom u pružanju humanitarne i pravne pomoći, organizaciju radionica i organizaciju obuke za relevantne vlasti te suradnju s Vladom Republike Hrvatske u pronalaženju rješenja za pitanja nacionalne i regionalne raseljenosti. Zagovaranje i borba protiv ksenofobije i rasizma i promicanje tolerancije i suživota također imaju visoku važnost na popisu aktivnosti UNHCR-a, posebno na područjima mješovitih etničkih zajednica.

___________________

Where We Work

Around the World in Many Ways

UNHCR staff operate in some 125 countries around the world, from major capitals to remote, difficult locations where our field staff are directly helping the most vulnerable victims of displacement. We maintain offices in donor countries worldwide and wherever refugees are arriving, working closely with governments to ensure the 1951 Refugee Convention is honored.

In the Republic of Croatia, the UNHCR representation features a Head Office in Zagreb and two Field Units in Sisak and Knin. Field Unit in Sisak area of responsibility cover Eastern and Western Slavonia, Sisak-moslavina and Karlovac counties while the Field Unit in Knin support beneficiaries in Lika-senj county and whole of Dalmatia. Persons of UNHCR concern in the rest of the country are supported from the Head office in Zagreb.

UNHCR staff work also with persons of concern in reception centers in Kutina, Zagreb and the detention center for foreigners in Ježevo. Areas featuring Roma communities and areas identified as crossing points for asylum seekers are also where UNHCR staff support partners in providing best possible aid ad service to persons of concern.

In Croatia, the UNHCR operates in a broad variety of ways. Regular visit and monitoring of the quality of return, support and joint activities with the civil society in provision of humanitarian and legal aid, organization of workshops and provision of training for relevant authorities and cooperation with the Government of Croatia in finding solutions for the national and regional displacement are some of the key activities of UNHCR in the country. Advocacy and fight against xenophobia and racism and promotion of tolerance and coexistence also features as high on the list of UNHCR activities, especially in areas of mixed ethnical communities.

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr