Milijunto dijete u izbjeglištvu obilježilo još jedan sramotan trenutak u sirijskoj krizi

16-09-2013 06:00:10

Ženeva/New York/Zagreb, 23. kolovoza 2013.

U trećoj godini sirijskog rata broj djece prisiljene na izbjeglištvo popeo se na jedan milijun.

"Milijunto dijete u izbjeglištvu nije samo još jedan broj", rekao je izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake. "To je stvarno dijete kojem je oduzet dom i koje je možda otrgnuto od svoje obitelji i suočeno sa strahotama koje ne možemo ni zamisliti.

"Svi mi moramo dijeliti ovu sramotu", rekao je Lake, "jer dok smo radili na ublažavanju patnji onih koji su pogođeni ovom krizom, globalna zajednica je zakazala u svojoj odgovornosti prema tom djetetu. Trebamo zastati i zapitati se, potpuno svjesni svega što se događa, kako možemo nastaviti tako dalje, iznevjeravajući djecu Sirije?"

"Na kocki je opstanak i dobrobit čitave generacije nevinih", rekao je visoki povjerenik UNHCR-a Antonio Guterres. "Sirijska mladost izgubila je svoje domove, članove obitelji, ali i svoju budućnost. Čak i ako su prešli granicu i došli na sigurno, oni su traumatizirani i depresivni i traže razlog za nadu."

Prema navodima UNICEF-a i UNHCR-a polovinu svih izbjeglica čine djece. Najviše ih je izbjeglo u Libanon, Jordan, Tursku, Irak i Egipat. Više njih u posljednje vrijeme izbjeglo je u Sjevernu Afriku te u Europu. Najnovije brojke pokazuju da je 740 000 djece izbjeglica u Siriji mlađe od 11 godina. Prema podacima Ureda visokog povjerenika za ljudska prava, oko 7 000 djece izgubilo je život tijekom sukoba. Više od 3 500 djece u Jordanu, Libanonu i Iraku prešlo je granice Sirije bez pratnje ili je odvojeno od svojih obitelji. UNHCR i UNICEF procjenjuju da je više od 2 milijuna djece raseljeno unutar Sirije. Stalni nemir, strah, stres i trauma koju su podnijeli čine samo dio strahota krize.

Obje agencije također navode kako su izbjegla djeca više izložena dječjem radu, ranom stupanju u brak te seksualnoj eksploataciji, ali i trgovini ljudima. No, unatoč svemu ovo je jedna od najvećih humanitarnih operacija u povijesti UNHCR-a i UNICEF-a u mobiliziranju podrške za milijune djece i njihovih obitelji.

Oko 1,3 milijuna djece izbjeglica i djece iz prihvatnih zajednica cijepljeno je protiv ospica zahvaljujući UNICEF-u i partnerima. Gotovo 167 000 djece izbjeglica primilo je psihosocijalnu pomoć, više od 118 000 djece nastavilo je svoje obrazovanje unutar i izvan formalnih škola, dok su za više od 222 000 ljudi osigurane zalihe pitke vode.

UNHCR je službeno zabilježio milijun djece, vraćajućiim tako identitet. Ta agencija pomaže da djeca rođena u progonstvu dobiju rodne listove sprječavajući tako da postanu ljudi bez domovine. UNHCR također osigurava da sve izbjegličke obitelji i djeca žive u nekom obliku sigurnog skloništa.

„No treba učiniti više" govore nadležni iz obiju agencija.
U Regionalnom planu za pomoć izbjeglicama iz Sirije procjenjuje se da je potrebno 3 milijarde američkih dolara za rješavanje potreba izbjeglica do prosinca ove godine, a zasada je za te potrebe prikupljeno samo 38 posto planiranih sredstava.

Dodatno, više od 5 milijardi američkih dolara potrebno je za pomoć u sirijskoj krizi, s ključnim potrebama u obrazovanju, zdravstvu i drugim uslugama za djecu i zajednice koje su primile djecu izbjeglice. Više resursa treba biti posvećeno razvoju snažne mreže za identifikaciju izbjegličke djece u opasnosti kao i pružanje pomoći njima i njihovim zajednicama koje su ih primile na skrb.

Ali više sredstava je tek dio odgovora za rješavanje potreba djece.

Dok su potrebni pojačani napori za pronalazak političkog rješenja krize u Siriji, sukobljene strane moraju prestati napadati civile i novačiti djecu. Djeca i njihove obitelji moraju biti sigurni prilikom napuštanja Sirije, a granice moraju ostati otvorene. Oni koji ne uspiju ispuniti ove obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu trebaju u cijelosti odgovarati za svoje postupke, poručili su iz dviju UN-ovih agencija.

Ured UNICEF-a u Hrvatskoj poziva građane da se uključe u pružanje pomoći djeci Sirije donacijama:

pozivom na broj 060 9006 (cijena poziva 6,25 kuna)
putem internetske stranice www.unicef.hr ( http://www.unicef.hr/ )ili
uplatom na žiro račun broj IBANHR92236000001501092532, poziv na broj 13696-01.

 

A million refugee children mark shameful milestone in Syria crisis

16-09-2013 06:00:10

GENEVA/NEW YORK, 23 August 2013 – With Syria's war well into its third year, the number of Syrian children forced to flee their homeland as refugees has now reached one million.

"This one millionth child refugee is not just another number," said UNICEF Executive Director Anthony Lake. "This is a real child ripped from home, maybe even from a family, facing horrors we can only begin to comprehend."

"We must all share the shame," said Lake, "because while we work to alleviate the suffering of those affected by this crisis, the global community has failed in its responsibility to this child. We should stop and ask ourselves how, in all conscience, we can continue to fail the children of Syria."

"What is at stake is nothing less than the survival and wellbeing of a generation of innocents," said UNHCR High Commissioner AntónioGuterres. "The youth of Syria are losing their homes, their family members and their futures. Even after they have crossed a border to safety, they are traumatized, depressed and in need of a reason for hope."

Children make up half of all refugees from the Syria conflict, according to the two agencies. Most have arrived in Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq and Egypt. Increasingly, Syrians are fleeing to North Africa and Europe.

Latest figures show that some740,000 Syrian child refugees are under the age of 11.

Inside Syria, according to the Office of the High Commissioner for Human Rights, some 7,000 children have been killed during the conflict. UNHCR and UNICEF estimate that more than 2 million children have been internally displaced within Syria.

The physical upheaval, fear, stress and trauma experienced by so many children account for just part of the human crisis. Both agencies also highlight the threats to refugee children from child labour, early marriage and the potential for sexual exploitation and trafficking. More than 3,500 children in Jordan, Lebanon and Iraq have crossed Syria's borders either unaccompanied or separated from their families.

The largest humanitarian operation in history has seen UNHCR and UNICEF mobilizing support to millions of affected families and children.

For example, more than 1.3 million childrenin refugee and host communities in neighbouring countries have been vaccinated against measles this year with the support of UNICEF and its partners. Nearly 167,000 refugee children have received psychosocial assistance; more than 118,000 children have been able to maintain their education inside and out of formal schools, while more than 222,000 people have been provided with water supplies.

UNHCR has registered all 1 million children, giving them an identity. The agency helps babies born in exile get birth certificates, preventing them from becoming stateless. UNHCR also ensures that all refugee families and children live in some form of safe shelter.

But more remains to be done say the two agencies. The Syria Regional Refugee Response plan, which calls for US$3 billion dollars to address the acute needs of refugees until December of this year is currently only 38 per cent funded.

More than US$5billion has been called for to address the Syria crisis, with critical needs in education, health care and other services for children and child members of host communities. More resources need to be devoted to developing strong networks to identify refugee children at risk and to provide them, and their host communities, with support.

But more funds are only part of the response needed to address children's needs.

While intensified efforts are needed to find a political solution to the crisis in Syria, parties to the conflict must stop targeting civilians and cease recruitment of children. Children and their families must be safe to leave Syria and borders must remain open so they can cross to safety.

Those who fail to meet these obligations under international humanitarian law should be held fully accountable for their actions, say the two agencies.

Ured UNICEF-a u Hrvatskoj poziva građane da se uključe u pružanje pomoći djeci Sirije donacijama:

  • pozivom na broj 060 9006 (cijena poziva 6,25 kuna)
  • putem internetske stranice www.unicef.hr ( http://www.unicef.hr/ )  ili
  • uplatom na žiro račun broj IBANHR92236000001501092532, poziv na broj 13696-01.
Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr