Pokretanje regionalne informativne kampanje o stambenom zbrinjavanju izbjeglica

16-03-2013 00:00:00

Zagreb, 13. ožujka 2013. Predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije započeli su 6. ožujka u Beogradu te nastavili danas u Zagrebu informativnu kampanju o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja na zajedničkoj konferenciji za medije održanoj u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Cilj informativne kampanje je pružiti usklađene informacije izbjeglicama, povratnicima i ostalim raseljenim osobama o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije i lokalne integracije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja. Ovaj petogodišnjeg program započeo je u siječnju 2013. godine te je u najvećoj mjeri financiran sredstvima Europske unije.

Nakon sukoba na području bivše Jugoslavije i nasilne raseljenosti oko dva milijuna ljudi u regiji, vlade Bosne i Hercegovine, Crne gore, Hrvatske i Srbije pokrenule su tzv. Sarajevski proces, regionalnu inicijativu o suradnji za okončanje produljene izbjegličke krize u regiji uz pomoć međunarodne zajednice koja uključuje EU, vladu SAD-a, UNHCR i OESS.

Jedan od ključnih rezultata regionalne suradnje je Regionalni program stambenog zbrinjavanja čiji je cilj osigurati trajna stambena rješenja za 74.000 najranjivijih raseljenih osoba u četiri zemlje. Program se naslanja na dosadašnje zajedničke napore četiri partnerske zemlje i međunarodne zajednice na pružanju stambenog zbrinjavanja i jamstava za zaštitom prava izbjeglih i drugih raseljenih osoba iz vremena sukoba iz 1991.-1995. te 1999. u Crnoj Gori.

«Europska unija pozdravlja trajno opredjeljenje Sarajevskom procesu koje zemlje učesnice Programa pokazuju te njihove zajedničke napore na poboljšanju dobrosusjedskih odnosa. S druge strane, Europska unija je također pokazala jasnu opredijeljenost u pomaganju rješavanja izbjegličke krize doniranjem oko 90% sredstava prikupljenih za Regionalni program stambenog zbrinjavanja. Svrha ovog programa je pomoć preostaloj raseljenoj populaciji da počne živjeti normalnim životom, skoro 20 godina nakon sukoba», naglasio je veleposlanik Paul Vandoren, šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Dio sredstava potrebnih za implementaciju Programa prikupljen je tijekom Sarajevske donatorske konferencije u travnju 2012. godine, u iznosu od 264 milijuna eura. Najveći dio sredstava, 234 milijuna eura, donirala je Europska unija. Vlada SAD-a donirala je 10 milijuna dolara te izrazila namjeru da nastaviti s dodjeljivanjem sredstava za potrebe Programa tijekom naredne četiri godine implementacije. Vlade Turske, Njemačke, Češke Republike, Švicarske, Madžarske, Danske, Norveške, Luksemburga, Slovačke, Cipra, Italije i Rumunjske nadopunile su preostali iznos.

Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR) i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) zajednički će nadgledati proces odabira korisnika i provedbu Programa u zemljama učesnicama.

Uspostavljen je Fond regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, kojim upravlja Razvojna banka vijeća Europe (CEB), uz podršku Europske unije, Vlade SAD-a, UNHCR-a i OESS-a.

Prvi val regionalne informativne kampanje, koja će u sve četiri zemlje trajati tijekom ožujka i travnja 2013. godine, podržava Europska unija, UNHCR i gospođa Sadako Ogata - bivša Visoka povjerenica UN-a za izbjeglice. Nadležna tijela u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji provodit će nacionalne informativne kampanje uz podršku Europske unije i UNHCR-a.

Za više informacija molimo kontaktirati gospođu Anu Odak putom e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Launch of the regional information campaign on refugee housing within the framework of the RHP

16-03-2013 00:00:00

Zagreb, 13 March 2013. Representatives of Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Republic of Croatia and the Republic of Serbia launched last week in Belgrade and continued today in Zagreb an information campaign about the Regional Housing Programme in a joint press conference taking place in the premises of the Ministry of Regional Development and EU Funds on March 13. The campaign aims to provide comprehensive information to refugees, returnees and other displaced about possibilities related to voluntary repatriation, reintegration or local integration in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia and Serbia through the Regional Housing Programme. This 5-year long Programme, which has begun in January 2013, is largely funded by donations of the European Union.

Following the conflicts on the territory of former Yugoslavia and forcible displacement of some two million persons in the region, the governments of Bosnia and Herzegovina, Republic of Croatia, Republic of Montenegro and the Republic of Serbia have started the so-called Sarajevo process, a regional cooperation initiative to end the protracted refugee situation in the region, with the support of the international community including the EU, the US, UNHCR and the OSCE.

One of the key results of this regional cooperation is the Regional Housing Programme which aims to ensure durable housing solutions for some 74,000 most vulnerable displaced in the four countries. The Programme builds on the joint efforts done so far by the partner countries and the international community to provide durable housing solutions and guarantees for protection of the rights of refugees and displaced persons from the 1991-1995 conflict and 1999 in Montenegro.

"The European Union welcomes the continuous dedication which the participating countries show to the Sarajevo Process and to work together on improving neighbourly relations. On the other hand, the EU has also shown its clear commitment to help to solve the refugee situation by donating some 90% of the funds allocated for the Regional Housing Programme destined to help the remaining refugee population start living a normal life, almost 20 years after the conflicts", emphasised Ambassador Paul Vandoren, Head of the Delegation of the European Union to the Republic of Croatia.

Part of the funds required for the implementation of this Regional Housing Programme were raised at the Sarajevo Donor Conference in April 2012, amounting to EUR 264 million. The biggest portion of the funds - EUR 234 million - was donated by the European Union. The Government of the United States donated USD 10 million and expressed an intention to continue allocating funds for this purpose over the next four years of the project implementation. Numerous bilateral donors: governments of Turkey, Germany, Czech Republic, Switzerland, Hungary, Denmark, Norway, Luxembourg, Slovakia, Cyprus, Italy and Romania have donated the outstanding amount.

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Organisation for Security and Cooperation in Europe (?SCE) will jointly monitor the process of beneficiary selection and the Programme implementation in the partner countries.

A Regional Housing Program Fund, managed by the Council of Europe Development Bank, was established with the support of the European Union, the Government of the United States of America, the UN High Commissioner for Refugees and the Organisation for Security and Cooperation in Europe.

The first wave of the regional information campaign, which will last in all the four countries throughout March and April 2013, will be supported by the European Union, UNHCR and Ms Sadako Ogata - the former UN High Commissioner for Refugees. A tailor-made national information campaign which will be carried out in the four partner countries throughout the implementation of the Programme, is funded by the European Union and will be implemented by the respective responsible authorities in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia and Serbia.

For additional information please contact Ms Ana Odak by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr