UNHCR izvještava o povećanju zahtjeva za azilom u razvijenim zemljama od 28 %

21-03-2014 08:52:35

ŽENEVA, 21. ožujka 2014. – Izvještaj koji je jutros objavio UNHCR, agencija UN-a za izbjeglice, navodi da je veliko povećanje broja zahtjeva za azilom u 44 razvijene zemlje zabilježeno u 2013. godini, prvenstveno uzrokovano krizom u Siriji.

Godišnji izvještaj UNHCR-a, Trendovi u azilu 2013., navodi kako je prošle godine 612,700 ljudi zatražilo azil u Sjevernoj Americi, Europi, Istočnoj Aziji i na Pacifiku – ukupno najveći zbroj u usporedbi sa svakom pojedinačnom godinom od 2001. Iz izvješća je razvidno da dolazi do odmaka u svjetskoj dinamici raseljeništva. Afganistan, koji je posljednje dvije godine bila zemlja iz koje potječe najveći broj izbjeglica, prepustio je to mjesto, u kontekstu novih zahtjeva, Siriji i Ruskoj Federaciji. Među prvih deset zemalja ishodišta izbjeglica, šest danas proživljava nasilje ili sukobe – Sirija, Afganistan, Eritreja, Somalija, Irak i Pakistan.

"Brojke jasno pokazuju kako kriza u Siriji utječe na zemlje i regije svijeta udaljene od Bliskog istoka", rekao je António Guterrres, Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice. "Iz tog razloga je jako važno da izbjeglice i zajednice koje ih prihvaćaju budu na ispravan način i snažno podržane".

U 2013. godini, najeveći porast zahtjeva za azil po regijama dogodio se u 38 zemalja Europe koje su ukupno zaprimile 484,600 zahtjeva – za trećinu više nego u 2012. godini. Njemačka je najveća pojedninačna primateljica s 109,600 novih zahtjeva. Francuska (60,100) i Švedska (54,000) su također zaprimile veliki broj zahtjeva. Turska je danas zemlja koja pruža utočište najvećem broju izbjeglica u Europi zbog sirijske krize (podatak od 18 žujka govori o 640,889 registriranih sirijskih izbjeglica). Istovremeno, Turska je u 2013. godini zaprimila i 44,800 zahtjeva za azilom državljana Iraka i Afganistana. Italija je zaprimila 27,800 zahtjeva, a Grčka 8,200.

Sjeverna Amerika, ukupno, zaprimila je drugi najveći broj zahtjeva za azilom, gotovo 98,800. No, u toj regiji, najveća zemlja ishodišta tražitelja bila je Kina. Kanada, koja je nedavno promijenila svoju politiku azila, primila je 10,400 zahtjeva, upola manje nego prethodne godine (20,500). Sjedinjene Američke Države (88,400) već su dugo vremena imaju već duže vrijeme vodeću ulogu među razvijenim zemljama pa je tako u 2013. godini bila druga prema broju zaprimljenih zahtjeva, samo iza Njemačke.

U Istočnoj Aziji i na Pacifiku, Japan (3,300) i Republika Koreja (1,600) zaprimile su rekordan broj zahtjeva u odnosu na prošlo razdoblje. I Australija (24,300) je zabilježila značajno povećanje u odnosu na 2012. godinu (15,800) što je smješta gotovo na istu razinu s Italijom.

Pri dolasku u razvijene zemlje, tražitelji azila podvrgnuti su individualnim procjenama kako bi se utvrdilo njihovo pravo na stjecanje azila. Posljedično, njihov broj je uvijek veći od broja onih kojima naknadno bude pružena zaštita u statusu azilanata. U spomenute 44 razvijene zemlje, prema Izvješću UNHCR-a, postotak pozitivnih rješenja zahtjeva za azil varira i naginje višem postotku za tražitelje koji bježe od sukoba. Postotak pozitivnih rješenja za ljude iz Sirije, Eritreje, Iraka, Somalije i Afganistana, na primjer, jeste između 62 i 95 posto dok je, na primjer, postotak pozitivnih rješenja za tražitelje iz Ruske Federacije (28%), Srbije te Kosova (5%) značajno manji.

UNHCR prati prisilno raseljeništvo na globalnoj razini te svake godine izdaje izvješća koja pokazuju trendove u svijetu. Tri najveće komponente globalnog prisilnog raseljeništva jesu interna raseljenost, broj izbjeglica te broj tražitelja azila (prema podacima s početka 2013. godine radi se o ukupnom broju od 45.2 milijuna ljudi). UNHCR-ovo sljedeće veliko statističko izvješće o globalnim trendovima očekuje se u lipnju ove godine.

Izvješće je moguće preuzeti s poveznice: http://rfg.ee/uKRQv

 

Industrialized countries see 28 per cent jump in asylum applications – UNHCR Report

21-03-2014 08:52:35

A UNHCR report, released today, shows a sharp rise in asylum claims in 44 industrialized countries during 2013, driven primarily by the crisis in Syria.

UNHCR's Asylum Trends 2013 report says 612,700 people applied for asylum in North America, Europe, East Asia and the Pacific last year – the highest total for any year since 2001. Reflecting a shifting international dynamic Afghanistan, which in the previous two years was the world's principal country of origin for asylum-seekers, ranked third in terms of new claims behind Syria and the Russian Federation. Among the top-10 countries of origin six are currently experiencing violence or conflict – Syria, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iraq and Pakistan.

"There is clear evidence in these numbers of how the Syria crisis in particular is affecting countries and regions of the world far removed from the Middle East," said António Guterrres, UN High Commissioner for Refugees. "This makes it all the more important that refugees and the communities receiving them are being properly and robustly supported."

For 2013, the biggest increase in asylum applicants by region was in the 38 countries of Europe which together received 484,600 claims – an increase of a third from 2012. Germany was the largest single recipient with 109,600 new asylum claims. France (60,100) and Sweden (54,300) were also major receivers. Turkey, currently the biggest refugee hosting country in Europe due to the Syria crisis (a registered Syrian refugee population of 640,889 as of 18 March) also saw 44,800 asylum claims lodged in 2013, mainly from nationals of Iraq and Afghanistan. Italy received 27,800 claims and Greece 8,200.

North America received the second highest number of asylum claims, amounting to nearly 98,800 in total. Here, however, the main country of origin of applicants was China. Canada, with its recent changes in asylum policies, received some 10,400 claims – half the number seen in 2012 (20,500). The United States (88,400) has long been a leading country of asylum in industrialized countries and in 2013 was second only to Germany in the number of applications received.

In East Asia and the Pacific, both Japan (3,300) and the Republic of Korea (1,600) received record numbers of claims relative to previous years. Australia (24,300) too saw a significant rise from 2012 levels (15,800), putting it almost on par with levels seen in Italy.

Asylum-seekers arriving in industrialized countries undergo individual assessments to determine whether they qualify for refugee status. Consequently their numbers are always higher than those who eventually get accepted as refugees. For the 44 industrialized countries mentioned in the Asylum Trends report, acceptance rates vary widely and tend to be higher among people fleeing conflict. Acceptance rates for people from Syria, Eritrea, Iraq, Somalia and Afghanistan, for example are between 62 per cent and 95 per cent. Acceptance rates from nationals of the Russian Federation and Serbia [and Kosovo: Security Council resolution 1244 (1999)] are significantly lower at around 28 per cent and 5 per cent respectively.

UNHCR tracks forced displacement globally and issues a number of reports each year showing trends worldwide. The three major components of global forced displacement are internal displacement, refugee numbers, and asylum-seekers (together totaling 45.2 million people, as of data from early 2013). UNHCR's next major statistical update, the annual Global Trends Report, is due for publication in June of this year.

The full report can be downloaded at http://rfg.ee/uKRQv

 

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr