UNHCR preporučuje početak procesa ukidanja izbjegličkog statusa za izbjeglice iz Hrvatske

04-04-2014 09:41:03

Ženeva, 4. travnja 2014. - Agencija za izbjeglice Ujedinjenih naroda danas je izdala preporuku za početak prestanka statusa izbjeglica raseljenih iz Hrvatske tijekom 1990-tih. Gotovo 20 godina nakon prestanka sukoba u bivšoj Jugoslaviji, okolnosti koje su dovele do raseljevanja su se iz temelja promijenile. Regionalna suradnja je intenzivirana, došlo je do dobrovoljnog povratka, različite etničke skupine pokazale su kako je miran suživot moguć, a sve je očitiji i napredak na gospodarskom i političkom planu.

Klauzule o prestanku izbjegličkog statusa integralni su dio Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine. Njima je predviđen prestanak izbjegličkog statusa onda kada nastanu suštinske i trajne promjene u zemlji podrijetla i kada više ne postoje okolnosti koje su dovele do raseljavanja. Mnoge zemlje koje su primile izbjeglice također su velikodušno odobrile prijam u svoja državljanstva izbjeglicama iz Hrvatske. Zaštita koju predviđa međunarodno izbjegličko pravo stoga više nije potrebna. Neki od izuzetaka predviđenih preporukom UNHCR-a odnose se npr. na svjedoke ratnih zločina. Prestanak izbjegličkog statusa primjenjuje se samo na izbjeglice, a ne na one koji su interno raseljeni unutar svojih država.

Zemlje koje su primile izbjeglice iz Hrvatske sada im mogu ukinuti izbjeglički status temeljem vlastitih procjena stanja u zemlji podrijetla. Preporuka UNHCR-a je da prestanak izbjegličkog statusa stupi na snagu do kraja ove godine. Sve države koje su pružile utočište izbjeglicama iz Hrvatske imaju mogućnost da ovaj proces produže do kraja 2017. godine. U ovom trenutku, u regiji živi 49.056 registriranih izbjeglica iz Hrvatske, a koji su gotovo svi etnički Srbi.

UNHCR također preporučuje i daljnje unaprijeđenje Regionalnog procesa iznalaženja trajnih rješenja koji su zemlje u regiji dogovorile u cilju rješavanja problema raseljenosti. Proces uključuje i Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP), koji ima za cilj osigurati stambena rješenja za 27.000 obitelji izbjeglica i interno raseljenih ljudi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

"Jasno je da većini ovih izbjeglica iz Hrvatske više nije potrebna međunarodna zaštita, ali mnogima je i dalje potrebna pomoć. UNHCR pozdravlja čvrsta uvjeravanja koja je dobio od svih država i donatora koji sudjeluju u toj inicijativi kako će se i dalje angažirati u Regionalnom procesu iznalaženja trajnih rješenja." rekao je Vincent Cochetel, direktor Ureda za Europu Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice.

Uspješna integracija bivših izbjeglica je dugoročan proces koji se nastavlja i nakon prestanka izbjegličkog statusa. Izazovi na Zapadnom Balkanu odnose se na mogućnosti manjinskih skupina pri ostvarivanju prava na zapošljavanje, stanovanje, pristup javnim uslugama i infrastrukturi te prevladavanju diskriminacije. UNHCR ostaje opredjeljen da državama koje su primile izbjeglice pomogne u provođenju preporuke o ukidanju izbjegličkog statusa.

Tekst preporuke dostupan je na http://www.refworld.org/docid/533d813f4.html

 

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

 

Melitu H. Šunjić u Buxellsu +32 472 291 588
Nevena Crvenkovića +385 1 371 3434

 

UNHCR recommends starting the cessation process for refugees from Croatia

04-04-2014 09:41:03

The UN Refugee Agency is today recommending that the process of ceasing refugee status of refugees displaced from Croatia in the 1990s begins. Almost 20 years after the conflict in the former Yugoslavia ended, the circumstances that triggered displacement have fundamentally changed. Regional cooperation has intensified, voluntary returns have taken place, different ethnic groups have proven able to peacefully co-exist and economic and political progress is increasingly visible.

The cessation clauses are built into the 1951 Refugee Convention. They provide for refugee status to end once fundamental and durable changes have taken place in the country of origin and the circumstances that led to flight no longer exist. Many host countries have also generously granted their citizenship to Croatian refugees. The protection provided by international refugee law is thus no longer required. There are exceptions foreseen in UNHCR's recommendation such as witnesses of war crimes. The cessation of refugee status applies only to refugees and not to those who were internally displaced within their own country.

Host countries can now end refugee status for refugees from Croatia based on their own assessment of the situation in the country of origin. UNHCR has recommended that cessation come into effect by the end of this year. All States hosting refugees from Croatia do have the option to extend until the end of 2017. Today there are 49,056 refugees from Croatia registered in the region, almost all ethnic Serb.

UNHCR is also making recommendations for the further advancement of the Regional Durable Solutions process, to which countries in the region have agreed in order to find solutions for displacement. The process includes the Regional Housing Programme (RHP), which aims to provide housing to 27,000 families of refugees and IDPs in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia.

"It is clear that the majority of these refugees from Croatia are no longer in need of international protection, but many still need support. UNHCR has received firm commitments from all participating states and donors that they will continue to remain engaged in the Regional Durable Solutions Process which we welcome," said Vincent Cochetel, Director of UNHCR's Bureau for Europe.

The successful integration of former refugees is a long term process which continues after refugee status has ceased. In the Western Balkans challenges remain related to opportunities of minority groups to access employment, housing, public services and infrastructure and to overcome discrimination. UNHCR remains committed to assist host States to implement the cessation recommendation.

For the recommendations please see http://www.refworld.org/docid/533d813f4.html

 

For further information please contact:

Melita H. Sunjic in Brussels +32 472 291 588
Neven Crvenkovic +385 1 371 3434

 

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr