UNHCR poziva države da učine više za sirijske izbjeglice u Europi

11-07-2014 11:29:22

UNHCR danas poziva sve europske države da ojačaju svoj odgovor na sirijsku krizu. U novom izvješću "Sirijske izbeglice u Europi: što Europa može napraviti kako bi se osigurala zaštita i solidarnost" UNHCR poziva države da osiguraju pristup teritoriju, uključujući pravedne i učinkovite postupke dobivanja azila, osiguraju adekvatne uvjete za prijem i aktivno traže druge programe koji mogu osigurati zaštitu i sigurnost za izbeglice koje bježe od sukoba u Siriji.

Sve veći broj Sirijaca sada traži zaštitu u državama izvan neposredne regije. Mnogi kreću na duga i opasna putovanja kako bi dostigli sigurnost i u nekim slučajevima kako bi se spojili s obitelji koja već u Europi.

Od početka sukoba u 2011. godini, oko 123,600 Sirijaca zatražilo je azil u Europi, 112,170 u EU, Norveškoj i Švicarskoj. Ovi brojevi i dalje ostaju mali u poređenju sotprilike 2.9 milijuna izbeglica koji se nalaze u susjednim državama Sirije. Oko četiri posto Sirijaca zatražilo je azil u Europskim državama, isključujući Tursku, od početka sukoba.

Današnje izvješće bodri države širom Europe da implementiraju dugoroči odgovor temeljen na njihovom odgovornostima prema međunarodnom pravu te jasno pokažu solidarnost s državama u regiji.

UNHCR pozdravlja pozitivne prakse mnogih Europskih država u njihovom odnosu prema sirijskim izbjeglicama, uključujući i "de facto moratoria"– produženje rokova za povratak u Siriju, pristup procedurama u mnogim državama i visoke stope pružanja zaštite koje su dodeljene Sirijcima.

Izvješće takođe naglašava neke nedostatke i prakse koje zabrinjavaju UNHCR. Ovo uključuje prisilno vraćanje s kopnenih i morskih granica, spor pristup učinkovitim procedurama azila, neadekvatne uvjete prijema, zaostale predmete u procedurama azila, prepreke za spajanje obitelji, nedostatak mehanizama za identificiranje i pomoć ugroženim tražiteljima azila i upotrebu pritvora.

UNHCR ohrabruje države da uzmu u obzir sve opcije, uključujući i preseljenja u treće zemlje, humanitarni prijem, admisijske programe temeljene na privatnom sponzorstvu te korištenje ostalih pravnih mjera poput studenstkih viza ili viza za zapošljavanje.

UNHCR takođe poziva države da olakšaju spajanje porodica na veoma aktivan način, uključujući i članove iz šire obitelji Sirijaca kojima je već dodeljen neki oblik zaštite u Europi.

Europske države su do danas pružile 31.817 mjesta za preseljenje, humanitarne i druge oblike prijema za izbeglice iz Sirije.

Tražitelji azila još uvijek vide Hrvatsku kao tranzitnu zemlju no ipak, Predstavništvo UNHCR-a u Republici Hrvatskoj pozdravlja pozitivnu praksu hrvatskih vlasti koje prepoznaju težak položaj u kojem se nalaze izbjeglice iz Sirije te je do kraja lipnja 2014. pružila zaštitu 23 osobe. "Ohrabrujemo Hrvatsku da pojača svoje integracijske prakse, uključujući dostupnost tečajeva hrvatskog jezika, što bi značajno unaprijedilo mogućnosti zapošljavanja sirijskim izbjeglicama", rekao je predstvanik UNHCR-a u Republici Hrvatskoj, Terence Pike.

Cjelovit izveštaj dostupan je na: http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html

UNHCR calls on countries to do more for Syrian refugees in Europe

11-07-2014 11:29:22

UNHCR calls on European countries to strengthen their response to the Syrian crisis. In a new report "Syrian Refugees in Europe: What Europe can do to Ensure Protection and Solidarity" issued today, UNHCR is urging states to ensure access to territory, including fair and efficient asylum procedures, to provide adequate reception conditions and to actively look at other programmes which can provide protection and safety for refugees fleeing the conflict in Syria.

An increasing number of Syrians are now seeking safety in countries beyond the immediate region. Many are embarking on long and dangerous journeys to reach safety and in some cases to reunite with family members already based in Europe.

Since the conflict began in 2011, some 123,600 Syrians have sought asylum in Europe, 112,170 in the European Union, Norway and Switzerland. Compared with some 2.9 million refugees in the countries neighbouring Syria these numbers remain small. Around 4 percent of Syrians have sought asylum in European countries, excluding Turkey, since the conflict began.

Today's report urges countries across Europe to implement a long-term response based on their responsibilities under international law and to clearly demonstrate solidarity with countries in the region.

UNHCR welcomes the positive practices of many European states in their treatment of Syrians, including the de facto moratoria on returns to Syria, access to procedures in most countries and the high protection rates granted to Syrians.

The report also highlights some gaps and practices that concern UNHCR. These include pushbacks at land and sea borders, slow access to effective asylum procedures, inadequate reception conditions, backlogs in asylum procedures, barriers to family reunification, the lack of mechanisms to identify and assist asylum-seekers with vulnerabilities, and use of detention.

UNHCR is encouraging countries to look at all options, including resettlement, humanitarian admission, admission schemes based on private sponsorship, and the use of other legal programmes, for example student or employment visas.

UNHCR also urges states to facilitate family reunification in a pro-active manner, including for extended family members of Syrians who have already been granted some form of protection in Europe.

European countries have to date offered 31,817 places for resettlement, humanitarian and other forms of admission for refugees from Syria.

Croatia is still seen as transit country by majority of asylum seekers, nevertheless, UNHCR in Croatia welcomes the positive practice of Croatian authorities who recognized the plight of Syrian refugees and granted protection to 23 persons at end June 2014. "We encourage Croatia to strengthen integration practice, including availability of Croatian language course which would significantly improve Syrian's chances for employment", said UNHCR Representative in the Republic of Croatia Terence Pike.

The full report is available at: http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html

 

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr