UNHCR poziva vlade zemalja u JI Europi da ubrzaju proces iznalaženja trajnih rješenja za raseljene

27-06-2014 13:34:39

Povratnik u Hrvatsku. Budući stanar zgrade u Korenici. FOTO: CEB/G.Sivacki

27. lipnja 2014. – Sutra, 28. lipnja 2014., svijet obilježava stogodišnjicu događaja u Sarajevu koji su doveli do početka Prvog svjetskog rata. Smrt i raseljavanje milijuna osoba tijekom Prvog svjetskog rata i sukobi koji su potom uslijedili uzeli su težak danak stanovništvu Europe. Drugi svjetski rat imao je još teže posljedice, ostavljajući za sobom 1945. godine više od 40 milijuna izbjeglica na tlu Europe. Agencija UN-a za izbjeglice – UNHCR – osnovana je 1950. godine kako bi pomogla Europljanima raseljenim u tom ratu.

Nažalost, povijest raseljavanja u Europi nije se završila Drugim svjetskim ratom. Nasilan raspad bivše Jugoslavije početkom 1990-tih doveo je do raseljavanja oko 2,7 milijuna osoba unutar i van regije. Većina ljudi koji su napustili svoje domove tijekom najstrašnijih sukoba na tlu Europe od 1945. godine u međuvremenu se vratila svojim domovima ili integrirala u zemlje azila. Ali, desetine tisuća osoba i dalje živi u raseljeništvu, siromašno i u teškim uvjetima – potrebna su im odgovarajuća stambena rješenja i kontinuirana pomoć.

Skoro sto godina nakon početka Prvog svjetskog rata, 24. lipnja 2014., u Korenici je počela izgradnja stambenog objekta za 29 povratnika i njihove obitelji. Ovaj događaj označava početak realizacije prvog projekta u okviru takozvanog "Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja" (RSP)*, zajedničkog višegodišnjeg programa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije koji treba osigurati trajna stambena rješenja za oko 27.000 najugroženijih raseljenih obitelji (74.000 osoba) u regiji. Realizacija prvih RSP projekata u drugim zemljama trebala bi početi u drugoj polovici 2014. godine: u Srbiji će biti osiguran građevinski materijal i montažne kuće za 195 domaćinstava; u Bosni i Hercegovini, prve obitelji dobit će građevinski materijal i gotove, obnovljene stambene objekte, a u Crnoj Gori je planirana izgradnja dva stambena bloka sa stanovima za 62 obitelji u Nikšiću.

Uz to, više od 200.000 interno raseljenih osoba (IRO), uključujući i oko 80.000 pripadnika manjinskih zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) imaju potrebu za trajnim rješenjima u regiji. Vlade Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova** ulažu napore da osmisle i realiziraju rješenja za one ugrožene IRO čije potrebe neće biti riješene "Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja".

"UNHCR ostaje opredijeljen da nastavi pružati podršku i tehničku pomoć vlastima u regiji u cilju ubrzavanja pristupa doličnom stanovanju i svim trajnim rješenjima za najugroženije izbjeglice i druge raseljene osobe iz sukoba na Balkanu u periodu 1991-1995 i iz 1999. godine. Mnogi od njih i dalje žive u kolektivnim centrima i privatnom smještaju ispod svakog standarda pristojnog života", rekao je Vincent Cochetel, direktor UNHCR-ovog Ureda za Europu.

UNHCR procjenjuje da danas, 15 godina nakon završetka sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, na Zapadnom Balkanu trajna rješenja nije još uvijek ostvarilo više od 60.000 izbjeglica i preko 311.000 interno raseljenih osoba.

 


 

*RSP je sastavni dio "Sarajevskog procesa za izbjeglice i raseljene osobe", koji je iniciran 2005. Godine, a obnovljen u ožujku 2010. godine. Beogradskom Deklaracijom iz studenog 2011. godine, četiri partnerske zemlje obavezale su se da provedu ovaj proces. Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu održanoj u travnju 2012, međunarodni donatori obećali su 260 milijuna eura za podršku posljednjem, odlučnom naporu da se zatvori poglavlje raseljeništva uzrokovanog sukobima 1991-95. godine i 1999. godine u Jugoistočnoj Europi.

**Svaka referenca na Kosovo treba biti u potpunosti shvaćena u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN.

UNHCR appeals to the governments in SE Europe to accelerate the process of finding durable solutions

27-06-2014 13:34:39

A returnee to Croatia. Future inhabitatnt of building in Korenica. PHOTO BY CEB/G.Sivacki

On 28 June 2014, the world will be commemorating the 100th anniversary of the events in Sarajevo that triggered the outbreak of the First World War. The deaths and displacement of millions in WWI and the conflicts that followed took a heavy toll on Europe's population. The Second World War had an even more devastating human effect, leaving Europe with over 40 million refugees at its end in 1945. To help Europeans displaced by that conflict, the UN refugee agency, UNHCR, was created in 1950.

Unfortunately, the history of displacement in Europe did not end with WWII. The violent break-up of the former Yugoslavia in the early 1990s led to a displacement of around 2.7 million people within and beyond the region. A majority of those uprooted in Europe's worst conflict since 1945 have returned home or integrated locally. But many of the tens of thousands still displaced live in poverty and dire conditions – they need proper housing and continued assistance.

On 24 June 2014, almost one hundred years after the beginning of the First World War, construction works began in Korenica, Croatia, of a building with apartments for 29 returnees and their families. This event marks the commencement of the implementation of the first project within the so-called "Regional Housing Programme" (RHP)*, a joint multi-year programme by Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia which will provide permanent housing solutions to about 27,000 of the most vulnerable displaced families (74,000 people) in the region. Realization of the first RHP projects in other countries is expected to follow suit in the second half of 2014: in Serbia, building material packages and prefabricated houses will be provided to the benefit of 195 households; in Bosnia and Herzegovina, first families will receive building materials and turnkey reconstruction assistance; and in Montenegro, construction of two blocks of flats for 62 families is set to begin in Niksic.

In addition, more than 200,000 internally displaced people (IDPs), including some 80,000 members of Roma, Ashkali and Egyptian (RAE) minority groups remain in need of durable solutions in the region. The Governments of Bosnia and Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo** are striving to develop and implement solutions for those vulnerable IDPs whose needs will not be covered by the "Regional Housing Programme".

"UNHCR remains committed to continue providing support and technical assistance for the authorities throughout the region in order to accelerate access to decent housing and overall durable solutions for the most vulnerable refugees and other displaced persons affected by the conflicts in the Balkans in 1991-1995 and 1999, many of whom still live in collective centres and substandard private accommodation", said Vincent Cochetel, director of UNHCR's Bureau for Europe.

UNHCR estimates that overall today, 15 years after the end of conflicts on the territory of former Yugoslavia, there are still over 60,000 refugees and more than 311,000 internally displaced persons seeking for lasting solutions throughout Western Balkans.

 


 

*RHP is an integral part of the "Sarajevo Process on refugees and displaced persons", which was initiated in 2005 and re-launched in March 2010. The four partner countries have committed themselves to this process in the November 2011 Belgrade Declaration, and at a donors' conference in Sarajevo, in April 2012, international donors pledged EUR 260 million to support the final concerted effort to close the chapter of displacement from the conflicts of the years 1991-95 and 1999 in Southeastern Europe.

**All reference to Kosovo should be understood in full compliance with United Nations Security Council resolution 1244

Share
Website building, maintenance and hosting: media-trend.hr